Stoornissen & behandelingen

Een behandeling op maat

front-view-letters-cubes-with-defocused-tutoring-session-back-1-header-stoornissen

Stoornissen & behandelingen

Een behandeling op maat

Onze aanpak

Logopedie is meer dan de kinderen leren rekenen, spellen of spreken. Tijdens de therapieën tracht ik de kinderen meer zelfvertrouwen te geven en hen het plezier van spreken, rekenen of spellen terug te geven.

Alle therapieën worden pas opgestart na een grondig onderzoek.

Taalstoornissen

We spreken over een taalstoornis wanneer de taalontwikkeling van een kind beduidend achterblijft. De problemen kunnen betrekking hebben op de taalvorm, de taalinhoud en het taalgebruik. Alsook kunnen de taalproductie en het taalbegrip onvoldoende zijn. Dankzij logopedische therapieën helpen wij u de gevolgen van de taalstoornis te verkleinen. 

Ook afasie is een vorm van een taalstoornis, veroorzaakt door een hersenletsel. Bij afasie is het begrijpen en het uiten van gesproken en geschreven taal verstoord. Een goede behandeling is hier van groot belang. Laat u helpen door een ervaren logopedist. 

Leerstoornissen & leermoeilijkheden

Heeft u kind moeilijkheden met lezen, rekenen of schrijven? Misschien wordt dit veroorzaakt door een leerstoornis of door leermoeilijkheden. Wij begeleiden kinderen en adolescenten met leerstoornissen en  leermoeilijkheden. Ook staan we klaar met een sterke studiebegeleiding.

Is er nog geen leerstoornis vastgesteld? Na een half jaar intensieve therapie kunnen we vaststellen of er al dan niet sprake is van een leerstoornis. Samen met u als ouder, de leerkracht, het CLB of het zorgteam gaan we op zoek naar compenserende maatregelen op maat van uw kind.

Dyslexie
Kinderen en jongeren met dyslexie hebben moeite met vlot lezen.  Doordat ze woorden niet onmiddellijk herkennen, letters omdraaien en/of problemen hebben met de lettervolgorde in een woord, wordt het leestempo vertraagt. Bij de Lettertuin zijn we gespecialiseerd in logopedische therapieën om de effecten van dyslexie te verkleinen.

Dysorthografie
We spreken van dysorthografie bij hardnekkige problemen op het gebied van spelling. Mensen met dysorthografie schrijven vaak woorden zoals ze die horen. Het herkennen van klanken en het toepassen van spellingsregels vormt een struikelblok. Ook het leren van nieuwe talen verloopt moeizaam. Om de problemen van dysorthografie aan te pakken, is het raadzaam logopedie te volgen. Bij de Lettertuin bieden wij therapieën die al vele kinderen en adolescenten geholpen hebben.

Dyscalculie
Dyscalculie is een rekenstoornis die voorkomt bij vele kinderen en volwassenen. Kinderen en jongeren met dyscalculie krijgen de basisvaardigheden van het rekenen maar moeilijk onder de knie.  Optellen, aftrekken, tafels en breuken wordt voor vele kinderen een soort automatisme, maar niet voor kinderen met dyscalculie. Tijdens onze logopedische therapieën helpen wij kinderen en adolescenten met het aanleren van rekenregels. 

Spraakstoornissen

Bij de Lettertuin helpen wij kinderen en adolescenten met doeltreffende logopedische therapieën voor spraak- of articulatiestoornissen. In onze praktijk onderscheiden we twee soorten spraak- of articulatiestoornissen: de fonetische articulatiestoornis en de fonologische articulatiestoornis. 

Typ Tien

In de Lettertuin bieden we ook typlessen aan via de methode Typ Tien. Via deze methode is het mogelijk om op 10 lessen blind te leren typen. Ook kinderen met leer-en automatisatieproblemen kunnen deze methode bij ons volgen.

Wilt u meer meer weten? 

Oro-myofunctionele afwijkingen

Oro-myofunctionele afwijkingen betreffen functionele afwijkingen van de tong, de lippen en/of de kaak. Door een foutief gebruik of een foutieve positie van deze structuren kunnen de tand- en kaakstand beïnvloed worden. Ook orale gewoonten zoals duimzuigen of tandknarsen vallen onder oro-myofunctionele problemen. Vaak worden deze problemen opgelost door de combinatie van logopedische therapie en orthodontie. Een foutieve positie van de tong, lippen of kaak tijdens het spreken kan ook de articulatie beïnvloeden.